Muharebe alanı konsept değiştiriyor

İnsanoğlunu çağlar boyunca savaşlara iten pek çok neden oldu. Bu nedenlerin verdiği motivasyon, düşmana karşı verilen savaşta en önemli güç unsurlarının başında geldi; Ancak savaşta düşmana üstünlük sağlamak çok daha fazlasını gerektirmekte enerji, askeri tıp, siber güvenlik ve ileri malzeme teknolojilerinde üstünlük sağlayanlar bağımsız ülke olma yolunda en büyük adımı atmaktalar. Detaylar haberimizde…

Birinci nesil savaşın kökleri, 17'nci yüzyılın ortasına, Avrupa'da cereyan etmiş 30 Yıl Savaşlarının sonuna uzanır. Avrupa'da ulus devletlerin güçlerini pekiştirmeleri ve düzenli ordu yapılanmalarının olgunlaşması, bu dönemde başlamıştır. Ateşli silah teknolojilerindeki gelişmeler; atış hızı, isabet ve etkinliğinde gelişmeleri sağlamıştır. Bu da kol düzeninde topluca hareket eden piyadenin, açık alanda verdiği zayiatı artırmıştır. Tüfek ve topların ağızdan doldurmalı tip yerine kıçtan doldurmalı tipe geçmesi, hızlı ateş etmeye imkân veren atış mekanizmaları, geliştirilmiş topçu mühimmatları, bir önceki nesildeki manevra ve taktikleri etkisiz kılmıştır. 

110

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK SAVAŞ KAZANDIRIR!

Savaşın evriminde hiç şüphesiz teknoloji en belirleyici rol oynamıştır. Antik çağlarda atlı savaş arabası teknolojisinin Hitit ordularına düşmanları karşısında sağladığı üstünlük, bu medeniyetin sınırlarını kısa süre içinde genişletmesi ve gücünü pekiştirmesini sağlamıştır. Benzer şekilde Orta Çağ’da zırh ile mızrak ve ok arasındaki ya da kale ve hisar tasarımı ile mancınık ve top tasarımı arasındaki rekabet; siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal etkileri beraberinde getirmiştir.

210

BİLİŞİM VE İLETİŞİMDE SİBER HARP

Bilişim teknolojileri özellikle 20’nci yüzyılın son çeyreğinde hızlı bir gelişme kaydetmiştir. En somut olarak internet ve ağ teknolojileri şeklinde gündelik hayatın bir parçası olan BİT; aynı zamanda veri toplama, işleme, depolama ve dağıtma konularında büyük yetenek artışları sağlamıştır. Böylelikle ihtiyaç belirleme, planlama, karar alma ve komuta – kontrol süreçlerinde etkinlik ve sürat artışı sağlanmıştır. BİT alanındaki gelişmeler, askeri ve sivil neredeyse tüm sistem ve araç gerecin birer bilgisayar bileşeni taşıması sonucunu doğurmuştur. Münferit ya da bir ağ mimarisi ile birbirine bağlı sistemlere karşı BİT vasıtası ile düzenlenen saldırılar ise siber harbin özünü teşkil eder.

Siber harbin çeşitli amaç ve yöntemleri bulunabilir. Bunlar arasında hedef sistemin çalışmasının tamamen ya da kısmen engellenmesi, sabotaj, istihbarî bilgi elde edilmesi ya da bilgi toplanmasının engellenmesi sayılabilir. Siber harp; şahıslar arası ilişkilerde ticari, askeri ya da terörizm maksatlı icra edilebilir. Şahıs, grup, kurum ya da kuruluş bazında yürütülebilmektedir. Siber harp ile elde edilecek etkilerin maliyetine oranı, diğer harp ve operasyon türlerine kıyasla çok daha yüksektir, bu da sonuç alıcı veya sonuç almayı kolaylaştırıcı en önemli etken olarak 21’inci yüzyıl muharebe ortamında siber harbi aslî unsur haline getirmiştir.

410