Dünya turizmini ne bekliyor?

Ekonomik ve sosyal bir olgu olan turizm, günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için turizm, ekonomide ana gelir kaynaklarından biri ve ihracat kalemi olarak kabul edilmese de dış ticaret açığını azaltmada önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Dünya turizmini ne bekliyor?

İnsanoğlunun farklı amaçlarla turizm hareketlerine katılacağı ve yeni turizm türlerinin gelişeceğini söylemek mümkün. Turizm hareketleri ilerleyen zamanlarda artarak ve çeşitlenerek devam edecektir. Zaman içinde değişen yalnızca insanların katıldığı turizm türü olacaktır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan gücünün yerini otomasyon alacak ve bireylerin çalışma süreleri kısalacaktır. Boş zamanı artan bireylerin turizm etkinliklerine katılmaları sağlanacaktır.

Turizm sektörü, bugün dünya gayrisafi hâsılasının önemli bölümünü oluşturan ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Harcanabilir kişisel gelirlerden turizme ayrılan payın artması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, insanların şimdiye kadar görmedikleri ve merak ettikleri bölgeleri ziyaret etme eğilimlerini arttırmıştır.

Uzmanlara göre bireylerin eğitim ve kültür düzeyleri zamanla artacak. Bu da turizm etkinliklerine yönelimi arttırcaktır. Gelişen ekonomi ile birlikte ticaret ilikilerinin de gelişeceği dikkate alındığında, düzenlenecek kongre, fuar ve toplantıların turizmin gelişmesindeki önemini artıracaktır. Kongre turizmin payının 10 yılda % 5-7 büyümesi beklenmektedir.

Harcanabilir gelir düzeyindeki artışlar, turizm faaliyetleri için ayrılan payın artacağını göstermektedir. Kapalı siyasi ve ekonomik yapıya sahip ülkelerin, artık turizm etkinliklerinde aktif bir şekilde yer almaya başlamaları bekleniyor.

Gelir, yaşam düzeyi, gelenekler ve aile yükümlülükleri gibi nedenlerle turizm hareketlerine katılamayanlar refah artışı ve teknolojik gelişmelerle tatil yapma imkanına kavuşacaklardır.

Uzmanlara göre 2020 yılında 1.602.000 turist hareketi yaşanacaktır. Turizm gelirinin de             2.000.000 dolar olması bekleniyor.